Contrôle de congestion des carrefours isolés

01/08/2016
Publication e-STA e-STA 2010-2
OAI : oai:www.see.asso.fr:545:2010-2:17189
DOI :

Résumé

Contrôle de congestion des carrefours isolés

Métriques

35
10
304.65 Ko
 application/pdf
bitcache://974099da22497e8236041526606463850b71f8b2

Licence

Creative Commons Aucune (Tous droits réservés)
<resource xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance"
        xmlns="http://datacite.org/schema/kernel-4"
        xsi:schemaLocation="http://datacite.org/schema/kernel-4 http://schema.datacite.org/meta/kernel-4/metadata.xsd">
    <identifier identifierType="DOI">10.23723/545:2010-2/17189</identifier><creators><creator><creatorName>Paul Motawel</creatorName></creator><creator><creatorName>Rachid Bouyekhf</creatorName></creator><creator><creatorName>Abdellah El Moudni</creatorName></creator></creators><titles>
      <title>Contrôle de congestion des carrefours isolés</title></titles>
    <publisher>SEE</publisher>
    <publicationYear>2016</publicationYear>
    <resourceType resourceTypeGeneral="Text">Text</resourceType><dates>
	  <date dateType="Created">Mon 1 Aug 2016</date>
	  <date dateType="Updated">Mon 1 Aug 2016</date>
      <date dateType="Submitted">Mon 18 Feb 2019</date>
	</dates>
    <alternateIdentifiers>
	  <alternateIdentifier alternateIdentifierType="bitstream">974099da22497e8236041526606463850b71f8b2</alternateIdentifier>
	</alternateIdentifiers>
    <formats>
	  <format>application/pdf</format>
	</formats>
	<version>28919</version>
    <descriptions>
      <description descriptionType="Abstract"></description>
    </descriptions>
  </resource>
.

½ ÓÒØÖÐ
ÓÒ ×Ø ÓÒ ×
ÖÖ ÓÙÖ× ×ÓÐ × ÅÇÌ Ï Â¸ Ê
ÇÍ ÃÀ ¸ ÐÐ Ä ÅÇÍ ÆÁ Ä ÓÖ ØÓ Ö ËÝ×Ø Ñ × Ø ÌÖ Ò×ÔÓÖØ× ÍÌ Å¸ Ë Ø Ð ÓÖظ Ð ÓÖØ Ì
ÒÓÔÐ ¸ ¼¼½¼ Ð ÓÖØ Ü¸ Ö Ò
º ºÑÓØ Û ÙØ Ñº Ö¸ Ö
º ÓÙÝ ÙØ Ñº Ö¸ ÐÐ º йÑÓÙ Ò ÙØ Ñº Ö Ê ×ÙÑ çij ÒØ Ö Ø
ÓÒØÖÐ Ö Ð × ÙÜ
Ö
ÙÐ Ø ÓÒ ÔÓÙÖ Ö Ù Ö Ð
ÓÒ ×Ø ÓÒ Ò× ÙÒ
ÖÖ ÓÙÖ ÙÜ Ò³ ×Ø ÔÐÙ× ÑÓÒØÖ Öº Ä
ÓÒ ×Ø ÓÒ Ù ØÖ ¢
Ù × Ò ³ÙÒ
ÖÖ ÓÙÖ × ÔÖÓ Ù Ø ÐÓÖ×ÕÙ Ð Ø ÙÜ ³ ÖÖ Ú × Ú
ÙÐ × ×Ø ×ÙÔ Ö ÙÖ Ð
Ô
Ø Ð³ ÒØ Ö×
Ø ÓÒº ÍÒ
ÓÒ× ¹ ÕÙ Ò

ØÝÔ ³ Ò×Ø Ð Ø ×Ø Ð³

ÙÑÙÐ Ø ÓÒ ÐÐ Ñ Ø × Ú
ÙÐ × Ò× Ð ×Ý×Ø Ñ º ÆÓØÖ
ÓÒØÖ ÙØ ÓÒ Ò×
ØÖ Ú Ð ×Ø ÑÓÒØÖ Ö ÕÙ ¸ ÔÓÙÖ ÙÒ ÒØ Ö×
Ø ÓÒ ×ÓÐ ÙÜ Ô × ×¸ Ð
ÓÒ ×Ø ÓÒ Ô ÙØ ØÖ Ú Ø Ò ÙØ Ð × ÒØ ÙÒ
ÓÑÑ Ò Ô Ö Ö ØÓÙÖ ³ Ø Ø Ý ÒØ ÙÒ ×ØÖÙ
ØÙÖ ÔÓ× Ø Ú ÔÔÖÓÔÖ º ÙÜ
× ×ÓÒØ ØÙ ×
ÐÙ Ó Ð
Ý
Ð × ÙÜ ×Ø
ÓÒ×Ø ÒØ ×Ø ³ ÓÖ Ò ÐÝ× º Ò×Ù Ø ¸ ÒÓÙ× ÒÓÙ× ÒØ Ö ××ÓÒ× Ù
× Ó Ð
Ý
Ð × ÙÜ ×Ø Ú Ö Ð ¢Ò ³ ÔØ Ö Ð ×ØÖ Ø
ÓÑÑ Ò Ñ Ò Ö ¢

ÙÜ Ú Ö Ø ÓÒ× Ô ÖÑ Ò ÒØ × Ù ØÖ ¢
º ÈÓÙÖ Ð × ÙÜ
׸ Ð ×Ø ÑÓÒØÖ ÕÙ ÙÜ ÔÖ Ò
Ô ÙÜ Ó
Ø × ×ÓÒØ ØØ ÒØ× Ú
Ð
ÓÑÑ Ò ÔÖÓÔÓ× ³ÙÒ Ô Öظ ÐÓÖ×ÕÙ Ð
Ö
ÙÐ Ø ÓÒ Ò³ ×Ø Ô × Ò Ü
׸ Ð Ô ×× × Ú
ÙÐ × Ò Ô ÙØ Ñ × Ô ×× Ö Ð Ò Ú Ù ØÖ ¢

ÓÖÖ ×ÔÓÒ ÒØ Ð³ÓÔØ ÑÙÑ ÓÔ Ö Ø ÓÒÒ Ð × Ð Ò ×º ³ ÙØÖ Ô Öظ ¢Ò Ö ×Ô
Ø Ö Ð ×
ÓÒØÖ ÒØ × Ô Ý× ÕÙ × Ò Ö ÒØ × Ð × Ò Ð × Ø ÓÒ ×
ÖÖ ÓÙÖ׸ Ð
ÓÑÑ Ò ÔÖÓÔÓ× Ö ×Ô
Ø Ð ×
ÓÒ Ø ÓÒ× ÙÜ Ð Ñ Ø ×º Ò Ð Ñ Òظ ÙÜ Ü ÑÔÐ × ×ÓÒØ ØÙ × ¢Ò ³ ÐÐÙ×ØÖ Ö Ð × Ö ×ÙÐØ Ø׺ ÅÓØ×¹
Ð ×ç ËÝ×Ø Ñ × ØÖ Ò×ÔÓÖظ
ÖÖ ÓÙÖ× Ùܸ
ÓÒ ×Ø ÓÒ¸ ÑÓ Ð × Ø ÓÒ¸
ÓÑÑ Ò Ô Ö Ö ØÓÙÖ ³ Ø Ø¸ Ö ÙÐ Ø ÓÒº Áº ÁÆÌÊÇ Í ÌÁÇÆ Ä
ÓÑÑ Ò ÙØÓÑ Ø ÕÙ ×
ÖÖ ÓÙÖ× ÙÜ ×Ø Ò Ø Ð Ñ ÒØ ÔÔ ÖÙ ÔÓÙÖ Ô ÐÐ Ö ÕÙ ÐÕÙ × ÔÖÓ Ð Ñ × ×
ÙÖ Ø Ø ¢Ò Ö ×
Ö
Ø Ö ×Ø ÕÙ × Ù Ö Ò
×× Ñ ÒØ × ÒØ Ö×
Ø ÓÒ× ´ ×Ø ÓÒ × ÔÓ ÒØ×
ÓÒ£ ظ ¢Ð × ³ ØØ ÒØ ¸ Ø
ºµº ij ÚÓÐÙØ ÓÒ
ÓÒ×Ø ÑÑ ÒØ
ÖÓ ×× ÒØ Ù ØÖ ¢
Ô ÖÑ × Ñ ØØÖ Ò Ú Ò
ÕÙ³
ÓØ × Ò× ÑÔÓÖØ ÒØ× ×ÙÖ Ð ÔÐ Ò Ð ×
ÙÖ Ø ¸ Ð × ÙÜ
ÓÒ×Ø ØÙ ÒØ Ð Ñ ÒØ ÙÒ Ò ÔÓÙÖ Ð £Ù Ø Ð
Ö
ÙÐ Ø ÓÒº Ò Ø¸ Ð³Ó Ð Ø ÓÒ ³ ÖÖ Ø Ô Ö Ó ÕÙ × Ú
ÙÐ × Ù Ñ ÒØ Ð × Ø ÑÔ× Ô Ö
ÓÙÖ׺
ØØ
ÓÒ×Ø Ø Ø ÓÒ¸ Ð ×Ø ÔÔ ÖÙ ÕÙ Ð Ö Ð × ÙÖ × ³ ØØ ÒØ Ó Ø × Ö Ò Ø Ò ÒØ
ÓÑÔØ Ù Ñ ÙÜ Ð Ñ Ò ¸ ×ÓÖØ Ñ Ò Ñ × Ö Ð × Ø ÑÔ× ³ ÖÖ Ø × Ù× Ö× Ø Ú Ø Ö Ô Ö Ð Ñ Ñ Ó

× ÓÒ Ð ×
ÓÒ ×Ø ÓÒ׺ ÁÐ ÙØ
Ó × Ö ÓÒ
Ð × ×Ý×Ø Ñ ×
ÓÑÑ Ò ÙÜ Ð × ÔÐÙ× ÔØ Ø ×¸
ÙÜ ÕÙ Ø ÒÒ ÒØ
ÓÑÔØ Ð³ ÚÓÐÙØ ÓÒ Ô ÖÑ Ò ÒØ Ù ØÖ ¢
¸ Ø ÕÙ Ö ×× ÒØ Ò Ø ÑÔ× Ö Ðº Ä Ð ØØ Ö ØÙÖ
ÓÒ
ÖÒ ÒØ Ð
ÓÑÑ Ò ÙØÓÑ Ø ÕÙ ×
ÖÖ ÓÙÖ× ÙÜ ×Ø ÓÒ ÒØ º Ò ÕÙ³ÙÒ Õ٠й
ÓÒÕÙ
Ð ×× ¢
Ø ÓÒ ×Ó Ø ØÓÙ ÓÙÖ× Ô ÖØ ÐÐ Ñ ÒØ Ö ¹ ØÖ Ö ¸ Ð ÒÓÙ× × Ñ Ð ÕÙ³ÙÒ
Ð ×× ¢
Ø ÓÒ
ÓÒ Ù × ÒØ × Ô Ö Ö Ð × ØÖ Ú ÙÜ Ü ×Ø ÒØ× Ò ÙÜ
Ø ÓÖ × ÔÖ Ò¹
Ô Ð × Ø Ö ×ÓÒÒ Ð ×º ¾ Ó
ØÓ Ö ¾¼½¼ Ê Ì e-STA copyright 2010 by see Volume 7, N°2, pp 22-32 ¾ ÍÒ ÔÖ Ñ Ö
Ø ÓÖ ØÖ Ú ÙÜ Ò ÐÓ ÙÒ Ö Ò Ô ÖØ Ð Ð ØØ Ö ØÙÖ ×ÙÖ Ð Ö ÙÐ Ø ÓÒ ×
ÖÖ ÓÙÖ׺ ÐÐ ×Ø
ÐÐ
ÓÑÑÙÒ Ñ ÒØ × Ò ×ÓÙ× Ð ÒÓÑ Ö ¹ ÙÐ Ø ÓÒ Ð ÓÖ Ø Ñ ÕÙ ½℄º Ä ×ÓÙ
ÕÙ

ÓÑÔ Ò ×ÓÒ Ú ÐÓÔÔ Ñ ÒØ Ø Ø ³ ÒØ Ö Ö Ð³ ÚÓÐÙØ ÓÒ Ø
Ò ÕÙ Ò× Ð × Ò Ö ×ØÖÙ
ØÙÖ × Ü ×Ø ÒØ ×º

ÓÒ Ù Ø Ð³ ÓÔØ ÓÒ ×ØÖ Ø × ÔÐÙ× Ù ÑÓ Ò× Ô Ö ÓÖÑ ÒØ × Ñ × Ò Ô ÖÑ ØØ ÒØ Ô × ³Ó Ø Ò Ö × Ö ×ÙÐØ Ø× Ø ÓÖ Õ٠׺ Ò ÓÙØÖ ¸
× ×ØÖ Ø × Ò ×³ ÔØ ÒØ Ô × Ñ Ò Ö ¢

ÙÜ Ú Ö Ø ÓÒ× Ô ÖÑ Ò ÒØ × Ù ØÖ ¢
Ù × Ò ×
ÖÖ ÓÙÖ׺ Ä
ÓÒØÖÐ ³ÙÒ Ø Ð ØÝÔ ØÖ ¢
Ò
×× Ø ÙÒ Ö ÑÔÓÖØ ÒØ ³ ÔØ Ð Ø ÔÓÙÖ Ö ÔÓÒ Ö ¸ Ò× × ØÖ ×
ÓÙÖØ× Ð ×¸ ÙÒ Ñ Ò ØÖ × £Ù
ØÙ ÒØ º × Ø ÑÔ× Ö ÔÓÒ× ÔÐÙ×
ÓÙÖØ×
ÓÒ Ù ÖÓÒØ ÙÒ Ö ÙÐ Ø ÓÒ ØÖ ¢
ÔÐÙ× ¢

Ø ÔÐÙ× ÔØ Ð Ñ Ò º ÁÐ Ò³ Ò Ñ ÙÖ Ô × ÑÓ Ò× ÕÙ³ Ð Ü ×Ø × Ö × Ö ÒØ× ³ ÔØ Ð Ø Ò ÓÒ
Ø ÓÒ Ð Ø ÐРг ÒØ Ö×
Ø ÓÒ ÓÙ Ù Ö × Ùº ÍÒ ÙÜ Ñ Ô ÖØ Ð Ð ØØ Ö ØÙÖ ×ÙÖ Ð Ö ÙÐ Ø ÓÒ ×
ÖÖ ÓÙÖ× Ø ÒØ ÓÙÖÒ Ö × ×ØÖ Ø × Ö ÙÐ ¹ Ø ÓÒ Ò Ô ×× ÒØ Ô Ö × Ö ÔÖ × ÒØ Ø ÓÒ× Ñ Ø Ñ Ø Õ٠׺ × Ö ÔÖ × ÒØ Ø ÓÒ× ÓÒØ ÔÔ Ð¸ × ×Ø × ÔÐÙ× ÓÙ ÑÓ Ò× Ú Ò
× Ð ÙÖ Ð ÓÖ Ø ÓÒ¸ Ð ÒÓØ ÓÒ ÑÓ Ð ³ Ø Øº ØØ
Ø ÓÖ ×Ø
ÐÐ
ÓÑÑÙÒ Ñ ÒØ × Ò ×ÓÙ× Ð ÒÓÑ Ö ÙÐ Ø ÓÒ Ò ÐÝØ ÕÙ º ÐÐ ×
ÓÒ ÓÖÑ Ð ÔÐÙ× ÙÜ Ó
Ø × ¢Ü × ÔÓÙÖ ÒÓØÖ ÒÚ ×Ø Ø ÓÒ¸ × ÚÓ Ö¸
ÓÑÑ Ò Ò Ø ÑÔ× Ö Ð ÔÓÙÖ Ð Ö ÙÐ Ø ÓÒ ×
ÖÖ ÓÙÖ׸ ÔÓÖØ ÒØ Ö
Ø Ñ ÒØ ×ÙÖ Ð ÑÓ Ð Ù ×Ý×Ø Ñ º ×
ÓÑÑ Ò × Ñ ØØ ÒØ Ò Ù × Ö Ò ÙÖ× Ø ×
Ö
Ø Ö ×Ø ÕÙ ×
ÓÒ
Ö Ø × ÕÙ × ÔÖ Ø Òظ ÙØ ÒØ ÕÙ ÔÓ×× Ð ¸ ÙÒ ÒØ ÖÔÖ Ø Ø ÓÒ Ô Ý× ÕÙ ÔÓÙÖ Ð ÑÓ Ð Ù
ÖÖ ÓÙÖº Ä × ØÖ Ú ÙÜ ÓÔØ ÒØ ÙÒ ÔÔÖÓ
Ù ØÝÔ Ò ÐÝØ ÕÙ ÔÓÙÖ Ð Ö ÙÐ Ø ÓÒ ×
ÖÖ ÓÙÖ× ÙÜ ×ÓÒØ ÒÓÑ Ö ÙÜ ¾℄¸ ¿℄¸ ℄¸ ℄¸ ℄¸ ℄¸ ℄¸ ℄¸ ½¼℄º Ä ÔÐÙÔ ÖØ
× ×ØÖ Ø ×
ÓÑÑ Ò ×ÓÒØ
Ð × Ñ ØØÖ Ò ìÙÚÖ Ò Ö ×ÓÒ Ð ÙÖ
Ö
Ø Ö Ô Ö Ó ÕÙ ÔÖ ÔÖÓ Ö ÑÑ º Ô Ò Òظ × × ×ØÖ Ø × Ö ÙÐ Ø ÓÒ× × × ×ÙÖ Ð × ÔÐ Ò× ÙÜ ¢Ü × ØØ Ò ÒØ ØÖ × Ú Ø Ð ÙÖ× Ð Ñ Ø ×º Ò Ø¸ Ð Ü ×Ø ÙÒ Ö Ò
ÖØ ÒØÖ Ð Ñ Ò ×Ø Ñ ´ÕÙ × ÖØ Ò× Ð
Ð
ÙÐ × ÔÐ Ò×µ Ø Ð Ñ Ò Ö ÐÐ ´Ñ ×ÙÖ ×ÙÖ Ð Ø ÖÖ Òµº Å
ÐÓÔÓÙÐÓ× Ø ËØ Ô ÒÓÔÓÐÓ× ℄ ÓÒØ ÔÖÓ Ð Ñ ÒØ Ø Ð × ÔÖ Ñ Ö× ÔÖÓÔÓ× Ö ÙÒ Ñ Ø Ó
ÓÑÑ Ò Ò Ø ÑÔ× Ö Ð
ÓÑÑÙØ Ø ÓÒ ÙÜ ÙÜ Ø Ô ×º Ä Ñ Ø Ó Ø ÒØ ØÖÓÙÚ Ö ÙÒ ÔÓ ÒØ ÓÔØ Ñ Ð
ÓÑÑÙ¹ Ø Ø ÓÒ Ô Ò ÒØ Ð Ô Ö Ó ×ÙÖ¹× ØÙÖ Ø ÓÒº Ä ÙÖ ÑÓ Ð ×Ø ØÝÔ
ÓÒØ Ò٠ظ Ô Ö
ÓÒ× ÕÙ ÒØ Ò Ô ÖÑ Ø Ô × Ö ×ÓÙ Ö Ð ÔÖÓ Ð Ñ Ð³ÓÔØ Ñ × Ø ÓÒ Ð ÙÖ Ù
Ý
Ð º Ê
ÑÑ Òظ Ò Ø Ä Ò ½½℄ ÓÒØ Ú ÐÓÔÔ ÙÒ ÑÓ Ð ×
Ö Ø Ø ÖÑ Ò ×Ø Ò × × ÒØ ×ÙÖ ÙÒ ÑÓ Ð × Ø ÓÒ £ÙÜ Ñ
ÖÓ×
ÓÔ ÕÙ º ijÓ
Ø Ø Ø Ñ Ò Ñ × Ö Ð Ö Ø Ö × Ú
ÙÐ × Ô Ò ÒØ Ð Ô Ö Ó
ÓÒ ×Ø ÓÒ Ò× ÙÒ ÒØ Ö×
Ø ÓÒ Ð Ñ ÒØ Ö ÙÜ Ô × ×º Ä × Ö ×ÙÐØ Ø× Ð³ ØÙ ÓÒØ ÓÙØ ÙÒ ×ØÖ Ø
ÓÑÑ Ò Ò ¹ Ò ÔÓÙÖ
ÓÑÑ Ò Ö Ð × ÙÜ × Ò Ð × Ø ÓÒº Ô Ò Òظ г Ò
ÓÒÚ Ò ÒØ Ñ ÙÖ
ØÝÔ
ÓÑÑ Ò ×Ø Ð ÔÖ × Ò
× Ò ÙÐ Ö Ø º Ò Ø¸ × Ð × Ô ÖØÙÖ Ø ÓÒ× Ö Ñ Ò ÒØ Ð³ Ø Ø Ù ×Ý×Ø Ñ ÔÖÓ
Ð × Ò ÙÐ Ö Ø ¸ Ð ×ØÖ Ø Ó Ø
ÓÑÑÙØ Ö Ú Ö× ÙÒ ÐÓ
ÓÑÑ Ò ÕÙ ÐÓ Ò Ð³ Ø Ø Ð Ö ÓÒ × Ò ÙÐ Ö Ø º Ø Ó
Ø Ò Ô ÙØ ØÖ ××ÙÖ Ô Ö Ð
ÓÑÑ Ò Ò ¹ Ò ÔÙ ×ÕÙ³ ÐÐ ×Ø ØÓÙ ÓÙÖ× Ð ×ÓÒ Ñ Ü ÑÙÑ ÓÙ ×ÓÒ Ñ Ò ÑÙѺ ÍÒ ÙØÖ ØÖ Ú Ð ÒØ Ö ×× ÒØ Ò×
ÓÑ Ò ×Ø
ÐÙ Ë
ÙØØ Ö ½¾℄º ÁÐ
ÓÒ
ÖÒ Ð ÑÓ Ð × Ø ÓÒ Ý Ö ×
ÖÖ ÓÙÖ׺

ÓÒ Ù Ø ÙÒ ÓÖÑÙÐ Ø ÓÒ Ð Ö Ñ ÒØ Ö ÒØ Ò× Ð ÕÙ ÐРг Ð ÓÖ Ø ÓÒ Ð
ÓÑÑ Ò Ò× ÕÙ ×ÓÒ ÑÔÐ Ñ ÒØ Ø ÓÒ ÔÓÙÖ Ð Ö ÙÐ Ø ÓÒ ×
ÖÖ ÓÙÖ× ÙÜ Ò
×× Ø ÒØ ÒÓÒ × ÙÐ Ñ ÒØ × Ý¹ ÔÓØ × × Ö Ð Ø Ú Ñ ÒØ × Ú Ö × Ñ × Ù×× × Ñ Ø Ó × ¢
Ð × ÔÔÐ ÕÙ Öº Ò Ø¸ ÓÒ Ô ÙØ Ö ÕÙ Ð ¾ Ó
ØÓ Ö ¾¼½¼ Ê Ì e-STA copyright 2010 by see Volume 7, N°2, pp 22-32 ¿ Ñ Ø Ó Ë
ÙØØ Ö¸ ÔÔÐ ÕÙ ÙÜ
ÖÖ ÓÙÖ× Ùܸ Ø Ö ÔÖÓ¢Ø × ÔÖÓÔÖ Ø × Ò Ø Ð × ³ÙÒ Ñ Ø Ó Ò
ÓÒÒÙ Ò× Ð Ð ØØ Ö ØÙÖ Ò ÐÓÔ ÓÒ Ô Ö Ä È ´ ÜØ Ò Ä Ò Ö ÓÑÔÐ Ñ ÒØ Ö ØÝ ÈÖÓ Ð Ñµº ÈÓÙÖ
Ö ¸ Ð
ÓÑÔÓÖØ Ñ ÒØ Ù ×Ý×Ø Ñ ×Ø ÝÒ Ñ ÕÙ Ñ ÒØ ÒØ ¢ Ô Ö ÙÒ ÕÙ Ø ÓÒ Ö ÒØ ÐÐ Ð Ò Ö Ý Ö º Ä ÑÓ Ð × Ø ÓÒ × Ø ³ÙÒ Ñ Ò Ö Ø Ö Ø Ú ×Ù Ú ÒØ ÕÙ Ð Ù ×Ø ÖÓÙ ÓÙ Ú Öغ Ä
ÓÑÑ Ò ÓÔØ Ñ Ð × ÙÜ × Ò Ð × Ø ÓÒ ×Ø
Ð
ÙÐ ÐÓÖ× Ò ØÖ Ò× ÓÖÑ ÒØ Ð ×
ÓÒØÖ ÒØ × Ò ÙÒ ÔÖÓ Ð Ñ Ä È Ø Ò
Ó × ×¹ × ÒØ Ô ÖÑ
× ×ÓÐÙØ ÓÒ׸
ÐÐ ÕÙ ÓÔØ Ñ × ÙÒ
Ö Ø Ö ÓÒÒ º Ô Ò Òظ Ð ØÖ Ò× ÓÖÑ Ø ÓÒ ×
ÓÒØÖ ÒØ × Ò ÙÒ ÔÖÓ Ð Ñ Ä È ÔÓÙÖÖ Ø ØÖ ØÖÓÑÔ Ù× º Ò Ø¸

×Ù Ö Ö Ø ÕÙ Ð ÔÖÓ Ð Ñ ³ÓÔØ Ñ × Ø ÓÒ Ð Ù
Ö
Ø Ö Ý Ö Ù ×Ý×Ø Ñ ×Ø Ö ×ÓÐÙº ÇÖ¸ Ð Ò³ Ò ×Ø Ö Ò¸
Ö Ð
ÓÑÔÐ Ü Ø ×Ø × ÑÔÐ Ñ ÒØ ÔÐ
Ú Ö× Ð Ö
Ö
×ÓÐÙØ ÓÒ× Ù ÔÖÓ Ð Ñ Ä È ÕÙ Ô ÙØ ×³ Ú ¹ Ö Ö Æȹ ¢
Ð ÔÓÙÖ ÙÒ Ö Ò ÓÖ ÞÓÒ
ÓÑÑ Ò ´
ÓÑÑ
³ ×Ø Ð
× ÔÓÙÖ Ð Ö ÙÐ Ø ÓÒ ×
ÖÖ ÓÙÖ×µº Ò ÔÐÙ׸ Ð × ×ÓÐÙØ ÓÒ× ÔÖÓÔÓ× × Ù ÔÖÓ Ð Ñ Ä È ×ÓÒØ Ô Ö Ñ ØÖ × Ô Ö × Ò
ÓÒÒÙ׸
ÕÙ Ö Ò Ð Ú Ö ¢
Ø ÓÒ Ò
ÓÖ ÔÐÙ×
Ö Ø ÕÙ º Ä Ñ × Ò ìÙÚÖ
ØØ Ñ Ø Ó Ú ÒØ ÐÓÖ× ÔÖÓ Ð Ñ Ø ÕÙ º Ò
ÓÒ
ÐÙ× ÓÒ Ø
ÓÑÔØ Ø ÒÙ Ð
ÓÑÔÐ Ü Ø Ð³ ÑÔÐ Ñ ÒØ Ø ÓÒ × ×Ý×Ø Ñ × Ö ÙÐ Ø ÓÒ Ù ØÖ ¢
¸ Ð Ò³ Ü ×Ø Ô × Ñ Ø Ó Ô Ö Ø ÔÓÙÖ
ÓÒØÖÐ Ö Ð £ÙÜ Ò× ÙÒ ÒØ Ö×
Ø ÓÒ ÖÓÙØ Ö º ij ÕÙ Ø ÓÒ ³ÙÒ Ñ Ø Ó ×Ø ØÖ × Ð ÙÜ
ÓÒ Ø ÓÒ× Ù ØÖ ¢
´£Ù ¸ Ò× Ø × ØÙÖ Ø
ºµº Ä × Ö
Ö
× ÕÙ ÓÒØ Ø Ñ Ò × ×ÙÖ Ð Ö ÙÐ Ø ÓÒ Ù ØÖ ¢
ÓÒØ Ô ÖÑ × Ú ÐÓÔÔ Ö ÔÐÙ× ÙÖ× ×ØÖ Ø × Ö ÙÐ Ø ÓÒ׺ ÌÓÙØ Ó ×¸ Ð ÔÐÙÔ ÖØ ³ ÒØÖ ÐÐ × ×ÓÒØ ×Ø Ò ×¸ Ñ Ò Ö Ü
ÐÙ× Ú ¸ ÙÜ Ñ Ø Ó × ³ÓÔØ Ñ × Ø ÓÒ Ò Ð Ò ÔÓÙÖ Ñ Ò Ñ × Ö ÙÒ
Ö Ø Ö ÓÖÑÙÐ Ô ÖØ Ö ³ÙÒ
ÓÑÔÓÖØ Ñ ÒØ Ð ×ÓÙ¹ Ø º Ä Ñ Ò Ñ × Ø ÓÒ Ù
Ö Ø Ö Ô ÖÑ Ø Ø ÖÑ Ò Ö Ð
ÓÑÑ Ò ÔÔÐ ÕÙ Ö ÔÓÙÖ Ñ ÙÜ Ö Ð × Ö Ð × Ó
Ø × Ð
ÓÑÑ Ò º Ô Ò Òظ Ø Ò Ô Ò ÑÑ ÒØ ³ÙÒ ÕÙ Ð
ÓÒÕÙ
ÓÑÔ Ö ×ÓÒ¸
× ØÖ Ú ÙÜ ×ÓÙ Ö ÒØ ÙÜ Ò
ÓÒÚ Ò ÒØ× Ñ ÙÖ× ×Ù Ú ÒØ× æ Ä × Ð Ø Ò Ø ÑÔ× Ö Ð Ð
ÓÑÑ Ò º æ Ä ÖÓ Ù×Ø ×× Ú ×¹ ¹Ú × × Ô ÖØÙÖ Ø ÓÒ× ÕÙ ×ÓÒØ Ò Ö ÒØ × ÙÜ ×Ý×Ø Ñ × ØÖ Ò×ÔÓÖغ æ Ä ÒÓÒ ÔÖ × Ò
ÓÑÔØ ×
Ò Ñ ÒØ× ÖÙ×ÕÙ × × £Ùܺ
ÓÒ×Ø Ø Ñ Ð Ø ÓÒ
ÔÓÙÖ ÙÒ Ö ×ÓÐÙØ ÓÒ × ÔÖÓ Ð Ñ × Ö ÙÐ Ø ÓÒ ×
ÖÖ ÓÙÖ׸ × ÒØ ³ Ú ÒØ ÔÔ Ð × Ñ Ø Ó × ÒÓÙÚ ÐР׺ Ò× Ð
Ö ÒÓØÖ ØÖ Ú Ð¸ ÒÓÙ× ÓÔØÓÒ× ÙÒ ×ØÖ Ø Ö ÒØ ÔÓÙÖ Ö ×ÓÙ Ö Ð ÔÖÓ Ð Ñ Ð
ÓÒ ×Ø ÓÒ Ù ØÖ ¢
ÙÖ Ò Ô Ö Ð × ÙÜ × Ò Ð × Ø ÓÒº ÆÓÙ× ÒÓÙ× ÒØ Ö ××ÓÒ× ×× ÒØ ÐÐ Ñ ÒØ ÙÒ ØÖ Ú Ð Ò ÑÓÒØ Ô ÖÑ ØØ ÒØ ³ Ú Ø Ö Ð
ÓÒ ×Ø ÓÒ Ò ÓÖ ÒØ Ð × ¢Ð × ³ ØØ ÒØ Ò Ñ × Ô ×× Ö Ð Ò Ú Ù ØÖ ¢

ÓÖÖ ×ÔÓÒ ÒØ Ð³ÓÔØ ÑÙÑ ÓÔ Ö Ø ÓÒÒ Ð × Ð Ò ×º ÈÐÙ× ÔÖ
× Ñ Òظ ÒÓÙ× ÔÖÓÔÓ×ÓÒ× ÙÒ
ÓÑÑ Ò Ô Ö Ö ØÓÙÖ ³ Ø Ø Ý ÒØ ÙÒ ×ØÖÙ
ØÙÖ ÔÓ× Ø Ú ÔÔÖÓÔÖ Ø Ô ÖÑ Ø¹ Ø ÒØ ³ ØØ Ò Ö ÒÓØÖ Ó
Ø º ÁÁº Ë ÊÁÈÌÁÇÆ Ì ÅÇ ÄÁË ÌÁÇÆ Í Ë ËÌ Å Ä Ñ × Ò ÔÐ
³ÙÒ ×Ý×Ø Ñ ÙÜ ÙÒ
ÖÖ ÓÙÖ Ö Ð × ÙÒ × Ô Ö Ø ÓÒ Ò× Ð Ø ÑÔ× Ð³ Ñ ×× ÓÒ Ö ÒØ×
ÓÙÖ ÒØ× Ú
ÙР׺ Ò Ö Ð Ñ Òظ ÔÓÙÖ ØÙ¹ Ö ÙÒ ÒØ Ö×
Ø ÓÒ ÖÓÙØ Ö ¸ ÓÒ × Ð Ñ Ø ØÓÙØ ³ ÓÖ Ð³ Ò ÐÝ× ³ÙÒ ÒØ Ö×
Ø ÓÒ ÖÓÙØ Ö ÙÜ Ô × × Ø ÕÙ ØÖ Ö Ò
× ´ º½µº Ò³ ×Ø Ô × Ô Ö
Õ٠г ØÙ × ÒØ Ö×
Ø ÓÒ× Ò ØÙÖ × ØÖ × Ú Ö× × Ò ×³ ÑÔÓ× Ô × Ù×× Ò Ò× Ð × ÔÔÐ
Ø ÓÒ׸
³ ×Ø ×ÙÖØÓÙØ Ô Ö
ÕÙ ¸
ÓÑÑ Ò× ØÓÙØ × Ð × ×
Ò
׸ ÓÒ ×³ ×Ø ØØ
³ ÓÖ
ÕÙ Ø Ø ÔÐÙ× × ÑÔÐ ×Ø ÔÐÙ×
Ð º ij ØÙ × ÙØÖ × ØÝÔ × ³ ÒØ Ö×
Ø ÓÒ × Ö Ö Ñ Ò
ØÝÔ × ÑÔÐ
ÖÖ ÓÙÖ¸ ×Ó Ø Ò
ÓÑÔÓ× ÒØ
ÙÜ ÕÙ ×ÓÒØ
ÓÑÔÐ Ü × Ò ÔÐÙ× ÙÖ×
ÖÖ ÓÙÖ× × ÑÔР׸ ×Ó Ø Ò ÓÙ¹ ¾ Ó
ØÓ Ö ¾¼½¼ Ê Ì e-STA copyrignt 2010 by see Volume 7, N°2, pp 22-32 Ø ÒØ × ØÖÓÒ ÓÒ× ¢
Ø × ÔÓÙÖ Ð × ÒØ Ö×
Ø ÓÒ× ÑÓ Ò× ÕÙ ØÖ Ö Ò
׺ 2 1 2 Phase 1 1 3 4 Phase 2 3 4 º ½º ij
ÓÙÐ Ñ ÒØ Ù ØÖ ¢
Ò× ÙÒ
ÖÖ ÓÙÖº Ò Ö Ð Ñ Òظ ÓÒ ××Ó

ÕÙ
ÖÖ ÓÙÖ × Ð ×Ø × × ÒØÖ × Ø × ×ÓÖØ ×º × Ð ×Ø × ×ÓÒØ
Ö Ø × Ô Ö × ÑÓÙÚ Ñ ÒØ׺ ÕÙ ÑÓÙÚ Ñ ÒØ ×Ø ¢Ò
ÓÑÑ Ø ÒØ ÙÒ Ô Ö
ÓÙÖ× × Ú
ÙÐ × ÐÐ ÒØ ³ÙÒ ÒØÖ Ú Ö× ÙÒ ×ÓÖØ º Ä ×
ÓÙÖ ÒØ× Ú
ÙÐ × ×ÓÒØ ×Ó Ø Ö
Ø׸ ×Ó Ø ×
ÓÙÖ ÒØ× ØÓÙÖÒ ¹ ¹ Ù
ÓÙ ØÓÙÖÒ ¹ ¹ ÖÓ Ø º ÈÓÙÖ Ò
ÓÑÔÖ Ò Ö Ð ÓÒ
Ø ÓÒÒ Ñ ÒØ ³ÙÒ
ÖÖ ¹ ÓÙÖ¸ ÙÒ
ÖØ Ò ÒÓÑ Ö ³ Ð Ñ ÒØ× Ó Ú ÒØ ØÖ ¢Ò × Ô ÖÑ Ð ×ÕÙ ÐÐ × ¢ ÙÖ ÒØ
ÐÐ × Ù ØÖÓÒ ÓÒ¸
Ý
Ð × Ùܸ Ù Ø × ØÙÖ Ø ÓÒ ³ÙÒ ÒØÖ Ø Ù Ú ÖØ
Ø º ÌÖÓÒ ÓÒ ÁÐ Ö ÔÖ × ÒØ
ÕÙ
ÓÙÐÓ Ö ³ ÒØÖ Ø ×ÓÖØ Ù
ÖÖ ÓÙÖº Ò× ¸ Ð Ô ÙØ
ÓÒØ Ò Ö ÔÐÙ× ÙÖ× ÚÓ ×º ÕÙ ÚÓ
ÓÙÐ ÙÒ ÑÓÙÚ Ñ ÒØ Ú
ÙÐ × ÙÒ Ö
Ø ÓÒÒ Ðº ÍÒ ØÖÓÒ ÓÒ ×Ø
Ö
Ø Ö × Ô Ö ÔÐÙ× ÙÖ× Ô Ö Ñ ØÖ ×¸ ÒØÖ ÙØÖ × × ÐÓÒ Ù ÙÖ ÕÙ Ö ÔÖ × ÒØ Ð Ñ ×ÙÖ Ò Ñ ØÖ × Ð ×Ø Ò
× Ô Ö ÒØ Ð Ð Ò Ó¹ Ñ ØÖ ÕÙ Ó ×ÓÒØ ÑÔÐ ÒØ × Ð × ÙÜ ´
ØØ Ð Ò ×Ø
ÓÒ× Ö
ÓÑÑ Ð ×ÓÖØ Ù ØÖÓÒ ÓÒµ Ø Ð Ð Ò ÓÑ ØÖ ÕÙ Ò ÑÓÒØ
ÓÒ× Ö
ÓÑÑ Ð³ ÒØÖ
ØÖÓÒ ÓÒ ´ÚÓ Ö º¾µº Longueur du tronçon Entrée du tronçon Sortie du tronçon Feux Voie1 Voie2 º ¾º Ò× Ñ Ð × Ð Ñ ÒØ× ³ÙÒ ØÖÓÒ ÓÒ Ä
Ý
Ð × ÙÜ
Ä
ÓÒØÖÐ × £ÙÜ Ú
ÙÐ × Ö Ò
×× ÒØ ÙÒ
ÖÖ ÓÙÖ ÙÜ ×Ø Ñ Ò Ô Ö × Ò
Ø ÙÖ× × Ò Ð × Ø ÓÒ ´Ú Öظ ÙÒ ¸ ÖÓÙ µ¸ ÕÙ × ×Ù

ÒØ Ð³ ÒØ Ö ÙÖ ³ÙÒ
Ý
Ð º ÖÒ Ö ×Ø ¢Ò
ÓÑÑ Ø ÒØ Ð ÙÖ × Ô Ö ÒØ ÙÜ Ô ×× × ×Ù

×× × Ð³ Ò× Ñ Ð × × Ò Ùܺ Ò× ÙÒ
ÖÖ ÓÙÖ × ÑÔÐ ¸ Ð
Ý
Ð ×Ø Ô ÖØ Ò ÙÜ Ô × × Õ٠׳ ÜÔÖ Ñ ÒØ Ô Ö Ð Ø ÑÔ× Ô Ò ÒØ Ð ÕÙ Ð ÙÒ ÓÙ ÔÐÙ× ÙÖ×
ÓÙÖ ÒØ× ×ÓÒØ Ñ × Ò× Ð
ÖÖ ÓÙÖº Ä Ø ³ ÒØÖ ³ÙÒ ØÖÓÒ ÓÒ Õ ÁÐ ×Ø ¢Ò
ÓÑÑ Ø ÒØ Ð ÒÓÑ Ö Ú
ÙÐ × Ô Ö ÙÒ Ø Ø ÑÔ× Ö Ò
×× ÒØ ÙÒ Ð Ò ³ ÒØÖ ³ÙÒ ØÖÓÒ ÓÒº Ò Ò Ö Ð
³ ×Ø ÙÒ Ô Ö Ñ ØÖ Ú Ö ÒØ Ú
Ð Ø ÑÔ× Ñ × ÙÒ Ú Ð ÙÖ ÑÓÝ ÒÒ
ÓÒ×Ø ÒØ ×Ø ØÓÙ ÓÙÖ× ÙØ Ð × ÔÓÙÖ
Ð Ø Ö Ð ×
Ð
ÙÐ׺ ØØ Ú Ð ÙÖ ÑÓÝ ÒÒ ×Ø
Ð
ÙÐ ×Ù Ø ÙÒ
ÑÔ Ò
ÓÑÔØ × ÕÙ Ô ÖÑ Ø Ñ ×ÙÖ Ö
غ Ø × ØÙÖ Ø ÓÒ ³ÙÒ ÒØÖ × ËÓÙ× Ð³ ݹ ÔÓØ × ÕÙ Ð Ù ×Ø Ú Öظ Ð Ø × ØÙÖ Ø ÓÒ Ð³ ÒØÖ ³ÙÒ
ÖÖ ÓÙÖ ÙÜ ×Ø Ð ÒÓÑ Ö Ñ Ü ÑÙÑ Ú
ÙÐ × ÔÓÙÚ ÒØ ×ÓÖØ Ö ³ÙÒ ØÖÓÒ ÓÒ × Ò× ÒØ ÖÖÙÔØ ÓÒ Ô Ö ÙÒ Ø Ø ÑÔ׺ ÈÓÙÖ
ÕÙ ÚÓ ¸ Ð ×Ø ÜÔÖ Ñ Ò ÙÒ Ø × Ú
ÙÐ × Ô ÖØ
ÙÐ Ö× Ô Ö ÙÖ º Ä Ú Ð ÙÖ
Ô Ö Ñ ØÖ Ô ÙØ ØÖ Ù×Ø Ò ÓÒ
Ø ÓÒ Ú Ö×
Ø ÙÖ× Ð × Ð ÓÑ ØÖ Ð³ Ñ Ò Ñ ÒØ Ù
ÖÖ ÓÙÖ Ø ×ÓÒ ÒÚ ÖÓÒÒ Ñ ÒØ ´Ø ÐРг ÐÓÑ Ö Ø ÓÒ¸ Ú × Ð Ø ¸ Ø
ºµº Î ÖØ
Ø ÇÒ ¢Ò Ø Ð Ø ÑÔ× Ú ÖØ
Ø ¸ Ò Ö ØÖ Ò
ÒØ Ù Ø ÑÔ× Ú ÖØ Ö Ð Ø Ù Ø ÑÔ× ÙÒ Ð Ø ÑÔ× Ô Ö Ù ´×ÓÑÑ × Ø ÑÔ× Ô Ö Ù× Ù ÙØ Ù Ú Öظ
³ ×ع ¹ Ö Ù Ñ ÖÖ ¸ Ø Ù Ø ÑÔ× Ô Ö Ù Ò ¾ Ó
ØÓ Ö ¾¼½¼ Ê Ì e-STA copyright 2010 by see Volume 7, N°2, pp 22-32 ¢Ò Ô × µº Ä × Ø ÑÔ× Ô Ö Ù× Ô Ö Ô × × × ØÙ ÒØ Ò ÑÓÝ ÒÒ ÙØÓÙÖ ×
ÓÒ ×º ÈÓÙÖ ÙÒ
ÖÖ ÓÙÖ ÙÜ ÙÜ Ô × × ÒÓÙ× ÚÓÒ× Ð Ö Ð Ø ÓÒ ×Ù Ú ÒØ ½ · ¾
´½µ Ä × ÙÜ Ú ÖØ×
Ø × Ó Ú ÒØ Ö ×Ô
Ø Ö Ð ×
ÓÒ Ø ÓÒ× ÙÜ Ð Ñ Ø × ×Ù Ú ÒØ × ¼
º Ô Ò Òظ
ÖØ Ò ×
ÓÒ Ø ÓÒ× ÙÜ Ð Ñ Ø × Ò
ÓÖÖ ×ÔÓÒ ÒØ Ô × Ð Ö Ð Ø Ô Ý× ÕÙ Ù ×Ý×Ø Ñ º Ò Ô ÖØ
ÙÐ Ö¸ ½ ¼ ÓÙ ½
× ØÖ Ù × ÒØ Ô Ö Ð³ × Ò
× ÙÜ Ú ÖØ×
Ø × ÔÓÙÖ Ð Ô × ½ ÓÙ Ð Ô × ¾ Ö ×Ô
Ø Ú Ñ Òغ È Ö
ÓÒ× ÕÙ Òظ Ð ×Ø ÑÔÓÖØ ÒØ × Ð
Ø ÓÒÒ Ö ÙÜ ÓÖÒ × Ñ Ò Ø Ñ Ü ×ÙÖ Ð Ú Ð ÙÖ Ð
ÓÑÑ Ò Ø ÐÐ × ÕÙ Ñ Ò Ñ Üº × ÓÖÒ × Ô ÙÚ ÒØ ØÖ ÓÙÖÒ × Ô Ö Ð ×
Ø ÓÒÒ ÙÖ× Ø Ó Ú ÒØ ØÖ
ÓÒÚ Ò Ð Ñ ÒØ
Ó × ×º Ò Ø¸ ÙÒ ÙÖ
ÓÙÖØ ÓÙ ÐÓÒ Ù Ù Ù Ú ÖØ
Ø Ò ×ÓÒØ Ô ×

ÔØ Ð × ×ÙÖ Ð ÔÐ Ò ÔÖ Ø ÕÙ º
×Ø Ð ÔÖ × ÒØ Ø ÓÒ¸ ÒÓÙ× ×ÓÑÑ × Ñ ÒØ ¹ Ò ÒØ Ò Ñ ×ÙÖ ÑÓ Ð × Ö ÒÓØÖ ×Ý×Ø Ñ º Ò Ø¸
ÓÒ× ÖÓÒ× Ð³ ÒØ Ö×
Ø ÓÒ Ð ¢ ÙÖ ½º ÓÑÑ Ð × ØÖÓÒ ÓÒ× ½ Ø ¾ Ð Ô × ½ ÓÒØ Ð × Ñ Ñ ×
Ö
Ø ¹ Ö ×Ø Õ٠׸ ÒÓÙ× ÒÓÙ× ÒØ Ö ××ÓÒ× ÙÒ ÕÙ Ñ ÒØ Ù ØÖÓÒ ÓÒ ½º Ñ Ñ ÔÓÙÖ Ð Ô × ¾¸ ÒÓÙ× ÒÓÙ× ÒØ Ö ××ÓÒ× ÙÒ ÕÙ Ñ ÒØ Ù ØÖÓÒ ÓÒ ¿º ij ÓÒ Ñ ÒØ Ð Ð ÑÓ Ð × Ø ÓÒ Ù ×Ý×Ø Ñ ×Ø × ×ÙÖ Ð ÔÖ Ò
Ô
ÓÒ× ÖÚ Ø ÓÒ × £ÙÜ Ù ØÖ ¢
º Ð × Ò ¢ ÕÙ Ð ¢Ð ³ ØØ ÒØ Ù
Ý
Ð ·½ ×Ø Ð Ð ×ÓÑÑ Ð ¢Ð ³ ØØ ÒØ Ù
Ý
Ð Ø Ð ÒÓÑ Ö × ÖÖ Ú × ´ µ Õ
¸ ÑÓ Ò× Ð ÒÓÑ Ö × Ô ÖØ× ´ µ × ´ µ ÔÓÙÖ Ð Ô × º Ò× ¸ ×Ó ÒØ Ü ´ µ Ð ÐÓÒ Ù ÙÖ Ð ¢Ð ³ ØØ ÒØ Ò×
ÕÙ Ô × Ð ¢Ò Ù
Ý
Ð ¸ г ÕÙ Ø ÓÒ Ö
ÙÖÖ Ò
ÑÓ Ð × ÒØ Ð × ¢Ð × ³ ØØ ÒØ ÔÓÙÖ ÙÒ ×Ù

×× ÓÒ
Ý
Ð × Ô Ò ÒØ ÙÒ Ô Ö Ó ×Ø ÓÒÒ Ô Ö Ü ´ ·½µ Ü ´ µ · ´ µ   ´ µ ´¾µ

ÓÒ Ù Ø ÐÓÖ× ÔÓÙÖ
ÕÙ Ô × Ð³ ÕÙ Ø ÓÒ ×Ù ¹ Ú ÒØ Ü½´ ·½µ ܽ´ µ ·Õ½
 ×½ ½ ´ µ ܾ´ ·½µ ܾ´ µ · Õ¾
 ×¾ ¾ ´ µ ÈÙ ×ÕÙ ½ · ¾
¸ Ð Ò Ö ×ÙÐØ Ü½´ ·½µ ܽ´ µ·´Õ½  ×½µ
·×½ ¾´ µ ܾ´ ·½µ ܾ´ µ ·Õ¾
 ×¾ ¾ ´ µ ØØ ÕÙ Ø ÓÒ Ô ÙØ ×³
Ö Ö ×ÓÙ× Ð ÓÖÑ Ñ ØÖ
ÐÐ ×Ù Ú ÒØ Ü´ ·½µ Ü´ µ · Ù´ µ·Ä ´¿µ Ó Ü´ µ Ð Ú
Ø ÙÖ ³ Ø Ø Ù ×Ý×Ø Ñ ¸ Ù´ µ ¾ ´ µ Ð Ú Ö Ð
ÓÑÑ Ò Ø ×½  ×¾ ½ ¼ ¾ ¼ Ä ´Õ½  ×½µ
Õ¾
½ ¼ ¾ ¼ ËÓÙÐ ÒÓÒ× ØÓÙØ ×Ù Ø ÕÙ Ð Ò Ø Ú Ø Ð½ Ú ÒØ Ù Ø ÕÙ³ Ò Ò Ö Ð¸ ÒÓÙ× ÚÓÒ× Õ × ÔÙ ×ÕÙ Ð ÒÓÑ Ö Ú
ÙÐ × Ö Ò
×× ÒØ Ð Ð Ò ³ ÒØÖ Ù ØÖÓÒ ÓÒ ×Ø
ÓÒ Ø ÓÒÒ Ô Ö Ð ÒÓÑ Ö Ú
ÙÐ ÕÙ ØØ ÒØ Ð
ÖÖ ÓÙÖº ÁÁÁº ÈÇËÁÌÁÇÆ Í ÈÊÇ Ä Å Ä ÇÅÅ Æ ÓÑÑ ÔÓÙÖ ØÓÙØ ×ØÖ Ø ×ÝÒØ × ¸ Ð ×Ø Ò ¹
×× Ö ¢Ò Ö
Ð Ö Ñ ÒØ Ð ÓÑ Ò
ÓÑÑ Ò Ñ ×× Ð º Ò Ø¸ Ð
ÓÑÑ Ò Ù ×Ý×Ø Ñ ×Ø Ö
Ö
Ö Ò× ÙÒ Ò× Ñ Ð ¢Ò Ô Ö ÙÜ Ð Ñ Ø Ø ÓÒ× ÔÖ Ø ÕÙ × æ Ä ÔÖ Ñ Ö ×Ø Ð Ò
×× Ø ÔÖ Ò Ö Ò
ÓÑÔØ ×
ÓÒØÖ ÒØ × ×ÙÖ Ð³ Ø Øº Ò Ø¸ ÔÓÙÖ ÕÙ Ð ÑÓ Ð ØÖ Ò×ÔÓÖØ Ø ÙÒ × Ò× Ô Ý× ÕÙ ¸ Ð ÙØ Õ٠г Ø Ø ÔÔ ÖØ ÒÒ Ù ÓÑ Ò ª Ü ¾ ʾ Ü ¼ º Ò× Ð
ÓÑÑ Ò ×Ø Ö
Ö
Ö Ô ÖÑ Ð × ×Ù Ø ×
ÓÑÑ Ò × Ø ÐÐ ÕÙ Ü ¾ ª ÔÓÙÖ ØÓÙØ ¾ ƺ ¾ Ó
ØÓ Ö ¾¼½¼ Ê Ì e-STA copyright 2010 by see Volume 7, N°2, pp 22-32 æ Ä ÙÜ Ñ Ð Ñ Ø Ø ÓÒ ×Ø Ð Ò
×× Ø ÔÖ Ò Ö Ò
ÓÑÔØ ×
ÓÒØÖ ÒØ × ×ÙÖ Ð
ÓÑÑ Ò º Ò Ø¸
ÓÑÑ Ð Ø Ñ ÒØ ÓÒÒ ÔÐÙ× Ùظ Ð × ÙÜ Ú ÖØ×
Ø × Ó Ú ÒØ Ö ×Ô
Ø Ö Ð ×
ÓÒ Ø ÓÒ× ÙÜ Ð Ñ Ø × ×Ù Ú ÒØ × ÙÑ Ò Ñ Ò Ñ Ü ÙÑ Ü ´ µ ÆÓØÓÒ× ÕÙ
× ÙÜ
ÓÒØÖ ÒØ × ØÖ Ù × ÒØ ÙÒ
Ó ¹ Ö Ò
Ú
Ð ÓÒ
Ø ÓÒÒ Ñ ÒØ Ö Ð ³ÙÒ
ÖÖ ÓÙÖº Ò Ø¸ ÔÙ ×ÕÙ Ð
Ý
Ð × Ò Ð × Ø ÓÒ ×Ø ÓÖÒ ¸ Ð Ø ÑÔ×
Ø Ù Ù Ú ÖØ Ó Ø ØÖ ÓÖÒ º Ò ÓÙØÖ ¸ ÔÙ ×ÕÙ Ð ¢Ð ³ ØØ ÒØ ØÖ Ù Ø Ò× ÒÓØÖ
× Ð ÒÓÑ Ö Ú
ÙÐ × ÔÖ × ÒØ× Ò× ÙÒ
ÓÙÐÓ Ö¸ ÒÓÙ×
ÓÑÔÖ ÒÓÒ× × Ñ ÒØ ÕÙ³ ÐÐ ×Ó Ø ÔÓ× Ø Ú º Ð ÔÓ× ¸ ÒÓÙ× ×ÓÑÑ × Ñ ÒØ Ò ÒØ ÔÖ Ø× ÓÖÑÙÐ Ö Ð ÔÖÓ Ð Ñ Ð
ÓÑÑ Ò º Ò Ø¸
ÓÒ× ÖÓÒ× Ð ×Ý×Ø Ñ ´¿µ Ú
ÙÒ
Ô
Ø Ñ Ü Ñ Ð
ÕÙ Ð Ò Ü£½ Ø Ü£¾º Ä
ÓÒ ×Ø ÓÒ Ô ÙØ × ÔÖÓ Ù Ö Ò× Ð ×Ý×Ø Ñ × Ð ÐÓÒ Ù ÙÖ Ð ¢Ð ³ ØØ ÒØ
ÕÙ Ð Ò Ô ×× ×
Ô
Ø º ÍÒ
ÓÒ× ÕÙ Ò

ØÝÔ ³ Ò×Ø Ð Ø ×Ø Ð³

ÙÑÙÐ Ø ÓÒ ÐÐ Ñ Ø Ú
ÙÐ × Ò× Ð ×Ý×Ø Ñ º ijÓ
Ø Ð
ÓÑÑ Ò ×Ø ÐÓÖ× ØÖÓÙÚ Ö ÙÒ
ÓÒØÖÐ ÙÖ Ô Ö Ö ØÓÙÖ ³ Ø Ø ÕÙ Ö ×Ô
Ø Ð
ÓÒØÖ ÒØ ´ µ Ø ×Ø Ò Ñ ×ÙÖ × Ø × Ö ¼ Ü´ µ Ü£ ¼ ¼ ܼ Ü£ ´ µ
ØØ Ñ Ò Ö ¸ Ð
ÓÒ ×Ø ÓÒ Ô ÙØ ØÖ Ú Ø Ò ÓÖ ÒØ Ð × ¢Ð × ³ ØØ ÒØ Ò Ñ × Ô ×× Ö Ð Ò Ú Ù ØÖ ¢

ÓÖÖ ×ÔÓÒ ÒØ Ð³ÓÔØ ÑÙÑ ÓÔ Ö Ø ÓÒÒ Ð × Ð Ò ×º Ê ÔÔ ÐÓÒ× ØÓÙØ Ó × ÕÙ ÕÙ ÐÕÙ × ÙØ ÙÖ× ´ Ò× ¸ Ô Ö Ü ÑÔÐ Ê Ñ Ø Ð ½¿℄µ ÓÒØ ØÙ Ô ÖØ
ÙÐ Ö Ñ ÒØ
ÔÖÓ Ð Ñ Ò× Ð
× Ó Ð ×Ý×Ø Ñ
ÓÒ× Ö ×Ø Ð ÓÖÑ Ü´ · ½µ Ü´ µ · Ù´ µ¸ ×ÓÙ× Ð
ÓÒØÖ ÒØ ¼ Ù´ µ ÙÑ Üº
×Ù Ö Ö Ø ÕÙ Ð × Ö ×ÙÐØ Ø× Ó Ø ÒÙ× Ô Ö × × ÙØ ÙÖ× Ö ×Ø ÒØ Ú Ð Ð × ÔÓÙÖ ÒÓØÖ ×Ý×Ø Ñ º ÇÖ¸ Ð Ò³ Ò ×Ø Ö Ò¸
Ö Ò× ÒÓØÖ ÓÖ¹ ÑÙÐ Ø ÓÒ¸ ÙÜ Ð Ñ ÒØ× ×ÙÔÔÐ Ñ ÒØ Ö × ×ÓÒØ ÔÖ Ò Ö Ò
ÓÒ× Ö Ø ÓÒº ³ ÓÖ Ð Ú
Ø ÙÖ Ä ¢ ÙÖ ÒØ Ò× Ð ÑÓ Ð Ø Ð
ÓÒØÖ ÒØ ×ÙÔÔÐ Ñ ÒØ Ö ÙÑ Ò ×ÙÖ Ð
ÓÑÑ Ò º ÌÓÙØ Ó ×¸ Ð ØÖ Ú Ð ½¿℄ ÙØ ÔÓÙÖ ÒÓÙ× ÙÒ ×ÓÙÖ
³ Ò×Ô Ö Ø ÓÒ
ÖØ Ò º º ËÓÐÙØ ÓÒ Ù ÔÖÓ Ð Ñ
ÓÑÑ Ò ÆÓØÓÒ× ØÓÙØ ×Ù Ø ÕÙ ¸
ÓÒØÖ Ö Ñ ÒØ Ð Ø ÓÖ × ×Ý×Ø Ñ × ÔÓ× Ø Ú ¸ Ð
ÓÒØÖ ÒØ ÔÓ× Ø Ú Ø Ð³ Ø Ø Ò³ ÑÔÓ× Ù
ÙÒ Ö ×ØÖ
Ø ÓÒ ×ÙÖ Ð Ñ ØÖ
Ø Äº Ä ÔÖÓ Ð Ñ ×ÝÒØ × Ô ÙØ ÐÓÖ× ØÖ ÒØ ÖÔÖ Ø
ÓÑÑ
ÓÒØÖ Ò Ö Ð³ Ø Ø ³ ØÖ × ÙÐ Ñ ÒØ ÔÓ× Ø º ÕÙ
ÓÒ Ö ÙÜ Ö ×ÙÐØ Ø× ÔÖÓÔÓ× × ÙÒ
Ö
Ø Ö Ò Ö Ðº ÈÖÓÔÓ× Ø ÓÒ ½ ÓÒ× ÖÓÒ× Ð ×Ý×Ø Ñ ´¿µ Ú
Ü£ ¼¸ Ñ Ò ¼ Ø Ñ Ü ¼º ËÙÔÔÓ×ÓÒ× ÕÙ ½ · ½ ¾ Ü£ ¼º ˳ Ð Ü ×Ø ÙÒ Ö Ð ÔÓ× Ø « Ú Ö ¢ ÒØ « Ñ Ü´  ½ ½   ¾ ¾ µ Ø Ð ÕÙ ´ ½ · ¾ ·«µ ·Ä ¼ ´ µ ½ ·« Ñ Ü ´ µ ¾ ·« Ñ Ò ´ µ ÐÓÖ× Ð Ü ×Ø ÙÒ
ÓÑÑ Ò ÔÓ× Ø Ú Ù´ µ ÉÌ Ü´ µ· « Ø ÐÐ ÕÙ Ñ Ò Ù´ µ Ñ Ü Ø ¼ Ü´ µ Ü£ ÔÓÙÖ ØÓÙØ ¼ ܼ Ü£º ÈÖ ÙÚ ¢Ò ××ÓÒ× Ð Ú
Ø ÙÖ ÉÌ ¾ Ü£ ½ ½ Ü£ ¾ ℄º Ò× ¸ ÔÙ ×ÕÙ ½ · ½ ¾ Ü£ ¼¸ Ð Ò Ö ×ÙÐØ Á · ÉÌ ¼º Ò ÓÙØÖ ¸ « Ñ Ü´  ½ ½   ¾ ¾ µ ÑÔÐ ÕÙ « · Ä ¼º ij ÔÔÐ
Ø ÓÒ Ñ ÒØ Ò ÒØ Ù Ö ØÓÙÖ ³ Ø Ø Ù ÉÌ Ü ·« Ù ×Ý×Ø Ñ ÓÒÒ Ü´ ·½µ ´Á · ÉÌ µÜ´ µ · « ·Ä ´ µ ÓÑÑ Á · ÉÌ ¼ Ø « · Ä ¼ ¸ Ð ×Ø
Ð ÑÓÒØÖ Ö ÕÙ Ü´ µ ¼ ÔÓÙÖ ØÓÙØ Ü¼ ¼º ³ ÙØÖ Ô Öظ Ó × ÖÚÓÒ× ÕÙ ½ · ¾ ÉÌ Ü£º ÓÒ
¸ ´ µ ÑÔÐ ÕÙ ´ ½ · ¾ ·«µ · Ä ÉÌ Ü£ · « ·Ä ¼ ´½¼µ ¾ Ó
ØÓ Ö ¾¼½¼ Ê Ì e-STA copyright 2010 by see Volume 7, N°2, pp 22-32 ÇÖ¸ ÔÙ ×ÕÙ Á · ÉÌ ¼ Ø Ü¼ Ü£¸ ÒÓÙ× ÚÓÒ× ÐÓÖ× Ò Ú ÖØÙ ´½¼µ Ü´½µ ´Á · ÉÌ µÜ¼ · « ·Ä ´Á · ÉÌ µÜ£ · « ·Ä Ü£ · ÉÌ Ü£ · « ·Ä Ü£ × Ò ÕÙ Ü´¾µ ´Á · ÉÌ µÜ´½µ · « ·Ä ´Á · ÉÌ µÜ£ · « ·Ä Ü£ · ÉÌ Ü£ · « ·Ä Ü£ È Ö Ö
ÙÖÖ Ò
ÒÓÙ× ÔÓÙÚÓÒ× Ù Ö ÕÙ Ü´ µ ´Á · ÉÌ µÜ´  ½µ · « ·Ä ´Á · ÉÌ µÜ£ · « ·Ä Ü£ · ÉÌ Ü£ · « ·Ä Ü£ ÕÙ ÑÓÒØÖ ÕÙ Ð ÔÖ Ñ Ö Ó
Ø ´ µ Ð
Óѹ Ñ Ò ÔÖÓÔÓ× ×Ø ØØ Òغ ³ ÙØÖ Ô Öظ Ó × ÖÚÓÒ× ÕÙ Ù´ µ ÉÌ Ü´ µ ·« ¾ Ü£½ ܽ · ½ Ü£¾ ܾ ·« Ø ÔÙ ×ÕÙ ¼ ܽ Ü£½¸ ¼ ܾ Ü£¾¸ ½ ¼ Ø ¾ ¼ Ð Ú ÒØ ÐÓÖ× ¾ ·« Ù´ µ ½ ·« Ò× ¸ ´ µ Ø ´ µ ÑÔÐ ÕÙ ÒØ Ñ Ò Ù´ µ Ñ Ü

ÓÑÔÐ Ø Ð ÔÖ ÙÚ º ÓÑÑ ÒÓÙ× ÔÓÙÚÓÒ× Ð Ö Ñ ÖÕÙ Ö¸ ÙÒ Ó × Ð Ô Ö ¹ Ñ ØÖ « ×Ø ¢Ü ¸ Ð
Ð
ÙÐ Ð
ÓÑÑ Ò Ò
×× Ø Ð
ÓÒÒ ×× Ò
Ù
ÓÑÔÓÖØ Ñ ÒØ ÝÒ Ñ ÕÙ Ù ×Ý×Ø Ñ ÙÖ ÒØ
ÕÙ
Ý
Ð º Ò× ¸ Ð
ÓÒØÖÐ ÙÖ Ú ÐÙ Ð ÙÖ × ÙÜ Ú ÖØ× ×Ù Ú ÒØ Ð × ÐÓÒ Ù ÙÖ× × ¢Ð × ³ ØØ ÒØ Ù × Ò Ð³ ÒØ Ö×
Ø ÓÒ ÔÓÙÖ
ÕÙ
Ý
Ð º ØØ × ØÙ Ø ÓÒ ×Ø Ú ÒØ Ù× ¸ ÒÓØÖ × Ò׸
Ö ÐÐ ÒÓÙ× Ô ÖÑ Ø ³ÙØ Ð × Ö ¢

Ñ ÒØ Ð × Ò ÓÖÑ Ø ÓÒ× ×ÔÓÒ Ð × ×ÙÖ Ð ×Ý×Ø Ñ ¢Ò ³ Ð ÓÖ Ö ÙÒ
ÓÑÑ Ò ÙÜ Ò Ø ÑÔ× Ö Ðº Ò× ¸ ÒÓØÖ
ÓÑÑ Ò ×Ø ÙÒ Ñ Ø Ó ÔÖ Ø ÕÙ Ñ × Ò ìÙÚÖ ÔÓÙÖ Ð Ö ÙÐ Ø ÓÒ ×
ÖÖ ÓÙÖ× Ùܺ
ÐÙ
ÓÒ Ö ÙÒ Ð Ø Ñ Ø Ô Ö Ö ÔÔÓÖØ ÙÜ Ó
Ø × ¢Ü × ÔÓÙÖ ÒÓØÖ ÒÚ ×Ø Ø ÓÒº Ê Ñ ÖÕÙ ½ ÁÐ Ú ÒØ ÑÑ Ø Ñ ÒØ Ô ÖØ Ö Ð ÔÖÓÔÓ× Ø ÓÒ ½ ÕÙ ÔÓÙÖ ÙÒ
Ó Ü Ö ØÖ Ö Ù Ô Ö Ñ ØÖ « Ñ Ü´  ½ ½   ¾ ¾ µ × Ø × × ÒØ Ð ×
ÓÒØÖ ÒØ × ´ µ¸ ´ µ Ø ´ µ¸ Ð Ö ØÓÙÖ ³ Ø Ø ¢Ò Ô Ö Ù´ µ ÉÌ Ü´ µ · « ÔÔ ÖØ ÒØ Ð
Ð ×× ×
ÓÑÑ Ò × ÕÙ Ñ ÒØ ÒÒ ÒØ Ð ÐÓÒ Ù ÙÖ ¢Ð ³ ØØ ÒØ
ÕÙ
ÓÙÐÓ Ö Ò Ö ÙÖ ×
Ô
Ø º ØØ
Ð ×× ÓÖÑ ÙÒ Ò× Ñ Ð
ÓÒÚ Ü
ÓÑÑ Ð ×Ø ÑÓÒØÖ Ò× Ð Ð ÑÑ ×Ù Ú ÒØ Ä ÑÑ ½ ÓÒ× ÖÓÒ× Ð ×Ý×Ø Ñ ´¿µ Ø ×Ó ÒØ Ù½ Ø Ù¾ ÙÜ
ÓÑÑ Ò × ¢Ò × Ô Ö Ù½ ÉÌ Ü·«½¸ Ù¾ ÉÌ Ü·«¾ Ø × Ø × × ÒØ Ð ×
ÓÒØÖ ÒØ × Ð ÔÖÓÔÓ× Ø ÓÒ ½º ÐÓÖ׸ Ð
ÓÑÑ Ò Ù Ù½ · ´½   µÙ¾¸ ÔÓÙÖ ØÓÙØ Ø Ð ÕÙ ¼ ½¸ ×Ø ÙÒ ÐÓ
ÓÑÑ Ò Ø ÐÐ ÕÙ Ñ Ò Ù´ µ Ñ Ü Ø ¼ Ü´ µ Ü£ ÔÓÙÖ ØÓÙØ ¼ ܼ Ü£º ÈÖ ÙÚ ÈÙ ×ÕÙ Ù½ ÉÌ Ü·«½ Ù¾ ÉÌ Ü·«¾¸ Ð Ò Ö ×ÙÐØ Ù Ù½ · ´½  µÙ¾ ÉÌ Ü · «½ ·´½  µ«¾ ËÓ Ø « «½ · ´½   µ«¾¸ ÐÓÖ× Ù Ô ÙØ ØÖ ÜÔÖ Ñ Ô Ö Ù´Üµ ÉÌ Ü · «º ÇÖ¸ ´ ½ · ¾ ·«½µ ·Ä ¼ ´ ½ · ¾ · «¾µ ·Ä ¼ ½ ·«½ Ñ Ü ½ ·«¾ Ñ Ü ¾ · «½ Ñ Ò ¾ ·«¾ Ñ Ò Ð Ú ÒØ ¢ ´ ½ · ¾ ·«½µ·Ä £ ¼ ´½½µ ¢ ½ ·«½ £ Ñ Ü ´½¾µ ¢ ¾ ·«½ £ Ñ Ò ´½¿µ ¾ Ó
ØÓ Ö ¾¼½¼ Ê Ì e-STA copyright 2010 by see Volume 7, N°2, pp 22-32 Ø ´½   µ ¢ ´ ½ · ¾ ·«¾µ·Ä £ ¼ ´½ µ ´½   µ ¢ ½ ·«¾ £ ´½  µ Ñ Ü ´½ µ ´½   µ ¢ ¾ ·«¾ £ ´½  µ Ñ Ò ´½ µ Ò× ¸ ´½½µ·´½ µ¸ ´½¾µ·´½ µ Ø ´½¿µ·´½ µ ÓÒÒ ÒØ ´ ½ · ¾ · « Þ ß «½ ·´½   µ«¾µ ·Ä ¼ ½ · «½ ·´½  µ«¾ Ñ Ü ¾ · «½ ·´½  µ«¾ Ñ Ò È Ö
ÓÒ× ÕÙ Òظ ØÓÙØ × Ð ×
ÓÒØÖ ÒØ × ´ µ¸ ´ µ Ø ´ µ Ð ÔÖÓÔÓ× Ø ÓÒ ½ ×ÓÒØ × Ø × Ø ×¸
ÕÙ
ÓÑÔÐ Ø Ð ÔÖ ÙÚ º ÈÓÙÖ ÐÐÙ×ØÖ Ö Ð × Ô Ö ÓÖÑ Ò
× Ð
ÓÑÑ Ò ¸ ×ÙÖ Ð ¢ ÙÖ ¿ ×Ø Ö ÔÖ × ÒØ Ð³ ÚÓÐÙØ ÓÒ × ¢Ð × ³ ØØ ÒØ × ÙÜ Ô × × ×ÙÖ ¼¼¼
Ý
Р׺ Ò×
ØØ × ÑÙ¹ Ð Ø ÓÒ¸ ÒÓÙ× ÚÓÒ×
ÓÒ× Ö Ð × ÓÒÒ × ×Ù Ú ÒØ × ×½ ¼ ¾Ú × ×¾ ¼ ¾Ú × Õ½ ¼ ½Ú × Õ¾ ¼ ½Ú ×
½ ¼× ÙÑ Ü ½¾¼× ÙÑ Ò ¿¼× Ü£½ ¼Ú Ü£¾ Ú º Ò× ÒÓÙ× ÚÓÒ× ½ · ½ ¾ Ü£ ½ ¼ ¾ ¼¸ ½ · ½ ¾ Ü£ ½ ¼ ½ ¼¸ ÉÌ ´ ¼ ¼¼ ½ ¼ ¼¼ µ Ø Ð Ô Ö Ñ ØÖ « ¼º ÆÓÙ× ÔÓÙ¹ ÚÓÒ× ÑÑ Ø Ñ ÒØ Ó × ÖÚ Ö ÕÙ Ð
ÓÑÑ Ò Ñ¹ Ô
Ð × ÐÓÒ Ù ÙÖ× × ¢Ð × ³ ØØ ÒØ ³ ØØ Ò Ö Ð ×
Ô
Ø × × ÚÓ × Ø Ú Ø ÓÒ
Ð
ÓÒ ×Ø ÓÒº Ä ×× Ô Ø ÓÒ × ¢Ð × ³ ØØ ÒØ × Ø ³ÙÒ ÓÒ
ÓÒØ ÒÙ Ù×ÕÙ³ ÙÒ
ÖØ Ò Ò Ú Ù ×Ø Ð Ø º 0 1000 2000 3000 4000 5000 6000 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 Cycles x1 x2 º ¿º ÚÓÐÙØ ÓÒ × ¢Ð × ³ ØØ ÒØ Ò Ö ×ÙÑ ¸ Ð ×ØÖ Ø
ÓÑÑ Ò ÔÖÓÔÓ× Ò×
ØØ ×
Ø ÓÒ Ô ÖÑ Ø ÙÜ ÙÖ × × ÙÜ Ú Ö Ö ³ÙÒ
Ý
Ð ÙÒ ÙØÖ Ò ÓÒ
Ø ÓÒ Ð Ñ Ò º Ô Ò Òظ ÔÓÙÖ ÕÙ Ð ×ØÖ Ø
ÓÑÑ Ò ×³ ÔØ Ñ Ò Ö ¢

ÙÜ Ú Ö Ø ÓÒ× Ô ÖÑ Ò ÒØ × Ù ØÖ ¢
¸ Ð ×Ø Ò
×¹ × Ö ÕÙ Ð
ÓÒØÖÐ Ø ÙÒ Ö ÑÔÓÖØ ÒØ ³ ÔØ Ð Ø ÔÓÙÖ Ö ÔÓÒ Ö Ò× × ØÖ ×
ÓÙÖØ× Ð × ÙÒ Ñ Ò ØÖ × £Ù
ØÙ ÒØ Ø Ð ØÓ Ö º
ØØ ¢Ò¸ Ð ÙÖ Ù
Ý
Ð
ÓÒ×Ø ØÙ ÙÒ Ö Ð ÖØ ÓÒØ ÓÒ ×ÔÓ× ÔÓÙÖ
Ø Ó
Ø º Ò× Ð ×
Ø ÓÒ ×Ù Ú ÒØ ¸ ÒÓÙ× ÓÖ ÓÒ× Ð
× Ó Ð ÙÖ Ù
Ý
Ð ×Ø Ú Ö Ð Ò× Ð Ø ÑÔ× Ø ×Ø
ÓÒ× Ö
ÓÑÑ ÙÒ Ú Ö Ð
ÓÑÑ Ò º Ä ÙÖ
Ý
Ð Ò× ÕÙ Ð × ÙÖ × × ÙÜ Ô ÙÚ ÒØ Ú Ö Ö ³ÙÒ
Ý
Ð ÙÒ ÙØÖ Ò ÓÒ
Ø ÓÒ Ð Ñ Ò ÒÖ ×ØÖ Ò ÑÓÒغ Áκ Ë Ç Ä Ä Ë Í ËÌ Î ÊÁ Ä Ä ×Ý×Ø Ñ
ÓÒ× Ö ×Ø
ÐÙ Ø Ð Ò× Ð ×
Ø ÓÒ ÔÖ
ÒØ ´ÚÓ Ö ÕÙ Ø ÓÒ ´¿µµ Ø Ò× Ð ÕÙ Ð Ð × ÕÙ ¹ Ø ÓÒ× Ð³ ÚÓÐÙØ ÓÒ × ¢Ð × ³ ØØ ÒØ ×ÓÒØ ÓÒÒ × Ô Ö Ü½´ ·½µ ܽ´ µ·´Õ½  ×½µ
´ µ· ×½ ¾ ´ µ ܾ´ · ½µ ܾ´ µ · Õ¾
´ µ  ×¾ ¾ ´ µ ¾ Ó
ØÓ Ö ¾¼½¼ Ê Ì e-STA copyright 2010 by see Volume 7, N°2, pp 22-32 ÓÙ ³ÙÒ Ñ Ò Ö ÕÙ Ú Ð ÒØ Ü´ ·½µ Ü´ µ · Ù´ µ ´½ µ Ú

ØØ Ó ×¹
¸ Ù´ µ ´
´ µ ¾ ´ µµÌ ×Ø Ð Ú
Ø ÙÖ
ÓÑÑ Ò Ø ¼ Õ½  ×½ ×½ Õ¾  ×¾ ½ Ò ÓÙØÖ ¸ Ð ×Ý×Ø Ñ ×Ø ××Ù ØØ ÙÜ
ÓÒØÖ ÒØ × ×Ù ¹ Ú ÒØ × ¼ ÙÑ Ò ¼ 
Ñ Ò Ñ Ò ½ ¼ 
´ µ ¾ ´ µ ½ ¼ 
Ñ Ü Ñ Ü ½ ÙÑ Ü ´½ µ ÓÑÑ Ò× Ð ×
Ø ÓÒ ÔÖ
ÒØ ¸ гÓ
Ø Ð
ÓÑÑ Ò ×Ø ÐÓÖ× ØÖÓÙÚ Ö ÙÒ Ö ØÓÙÖ ³ Ø Ø ÕÙ Ö ×Ô
Ø Ð Ó × Ð
ÓÒØÖ ÒØ ´½ µ Ø Ð
ÓÒ Ø ÓÒ ÓÖÒ Ø٠г Ø Ø ¼ Ü´ µ Ü£ ¼ ¼ ܼ Ü£ ÔÖÓ Ð Ñ
ÓÒØÖÐ ×Ø Ð Ñ Ñ ÕÙ
ÐÙ
Ö Ø Ò× Ð ×
Ø ÓÒ ÔÖ
ÒØ × Ù ÕÙ Ð Ú Ö Ð
ÓÒØÖÐ Ò×

× ×Ø Ò ÓÒ
Ø ÓÒ Ù Ø ÑÔ× ¹
Ø Ú ÖØ ¾ ´ µ Ø Ð ÙÖ Ù
Ý
Ð
´ µº ØØ × ØÙ Ø ÓÒ
ÓÒ Ù Ø
ÕÙ Ð Ñ ØÖ
×Ó Ø ÙÒ Ñ ØÖ

ÖÖ º Ò× ¸ Ð ÐÓ
ÓÑÑ Ò Ø Ð Ò× Ð ×
Ø ÓÒ ÔÖ
ÒØ Ò³ ×Ø ÔÐÙ× Ú Ð Ð Ò×

ÓÒØ ÜØ ¸
Ö Ð
ÓÑÑ Ò Ò³ ×Ø Ô × ÙÒ ×
Ð Ö º ÈÓÙÖ ×ÙÖÑÓÒØ Ö
ØØ ¢
ÙÐØ Ò Ö ÒØ Ù ×Ý×Ø Ñ ¸ Ð Ð ÑÑ ×Ù Ú ÒØ × Ö ÙØ Ð º Ä ÑÑ ¾ ÓÒ× ÖÓÒ× Ð ×Ý×Ø Ñ Ð Ò Ö Ð ÓÖÑ Ü´ ·½µ Ü´ µ · Ú´ µ ·Ä ´½ µ Ú
Ü£ ¼ Ø Ú£ ¼º ˳ Ð Ü ×Ø ØÖÓ × Ú
Ø ÙÖ× ÔÓ× Ø × Ý½ ݾ « ¾ ʾ Ø Ð× ÕÙ ´Ý½ ·Ý¾ ·«µ ·Ä ¼ ´¾¼µ « ·Ä ¼ ´¾½µ ݽ · ݾ ·« Ú£ ´¾¾µ ½· Ý Ü£ ¼ ´¾¿µ Ý Ü£ ¼ ÔÓÙÖ ´¾ µ Ó ×Ø Ð   Ñ Ð Ò Ð Ñ ØÖ
¸ ÐÓÖ× Ð Ü ×Ø ÙÒ
ÓÑÑ Ò ÔÓ× Ø Ú Ú´ µ ÉÜ´ µ · « Ø ÐÐ ÕÙ ¼ Ü´ µ Ü£ Ø ¼ Ú´ µ Ú£ ÔÓÙÖ ØÓÙØ ¼ ܼ Ü£º ÈÖ ÙÚ ¢Ò ××ÓÒ× Ð Ñ ØÖ
É Ô Ö É ½ Ü£ ½ ݽ ½ Ü£ ¾ ݾ℄ Ø Ó × ÖÚÓÒ× ÕÙ ´¾¿µ Ø ´¾ µ ÑÔÐ ÕÙ ÒØ Á · É ¼º
ظ г ÔÔÐ
Ø ÓÒ Ñ ÒØ Ò ÒØ Ù Ö ØÓÙÖ ³ Ø Ø Ú ÉÜ ·« Ù ×Ý×Ø Ñ ÓÒÒ Ü´ ·½µ ´Á · ɵܴ µ · « · Ä ´¾ µ ÓÑÑ Á · É ¼ Ø « · Ä ¼ Ò Ú ÖØÙ ´¾½µ¸ Ð ×Ø
Ð ÑÓÒØÖ Ö ÕÙ Ü ¼ ÔÓÙÖ ØÓÙØ Ü¼ ¼º ³ ÙØÖ Ô Öظ Ó × ÖÚÓÒ× Õ٠ݽ ·Ý¾ ÉÜ£º Ò× ¸ ´¾¼µ ÑÔÐ ÕÙ ´Ý½ · ݾ ·«µ ·Ä ÉÜ£ · « ·Ä ¼ ´¾ µ ÇÖ¸ ÔÙ ×ÕÙ Á · É ¼ Ø Ü¼ Ü£¸ ÁÐ Ò Ö ×ÙÐØ Ô ÖØ Ö ´¾ µ Ü´½µ ´Á · ɵܼ · « · Ä ´Á · ɵܣ · « ·Ä Ü£ · ÉÜ£ · « ·Ä Ü£ × Ò ÕÙ Ü´¾µ ´Á · ɵܴ½µ · « ·Ä ´Á · ɵܣ · « · Ä Ü£ · ÉÜ£ · « · Ä Ü£ ¾ Ó
ØÓ Ö ¾¼½¼ Ê Ì e-STA copyright 2010 by see Volume 7, N°2, pp 22-32 ½¼ È Ö Ö
ÙÖÖ Ò
ÒÓÙ× ÔÓÙÚÓÒ× Ù Ö ÕÙ Ü´ µ ´Á· ɵܴ  ½µ · « ·Ä ´Á · ɵܣ · « ·Ä Ü£ · ÉÜ£ · « ·Ä Ü£
ÔÖÓÙÚ Ð ÔÖ Ñ Ö Ó
Ø Ð
ÓÑÑ Ò º Ê ×Ø ÑÓÒØÖ Ö ÕÙ ¼ Ú´ µ Ú£º Ò Ø¸ ÔÙ ×ÕÙ ¼ Ü´ µ Ü£ Ø É ¼¸ ÐÓÖ× Ð Ú ÒØ Ô ÖØ Ö ´¾¾µ ÕÙ ¼ Ú´ µ ÉÜ´ µ·« ÉÜ£ ·« ݽ ·Ý¾ ·« Ú£¸
ÕÙ
ÓÑÔÐ Ø Ð ÔÖ ÙÚ º Å ÒØ Ò Òظ Ð ÔÖÓ Ð Ñ
ÓÒØÖÐ
ÓÒ ×Ø ÓÒ Ù ×Ý×Ø Ñ ´½ µ Ô ÙØ ØÖ Ö ×ÓÐÙ Ò ÔÓ× ÒØ Ù Ú · ÙÑ Òº Ò×

׸ Ð ×
ÓÒØÖ ÒØ × ´½ µ Ú ÒÒ ÒØ ¼ Ú ÙÑ Ü   ÙÑ Ò Ú£ Ø Ð ×Ý×Ø Ñ ´½ µ ÔÖ Ò Ð Ñ Ñ ÓÖÑ ÕÙ Ð ×Ý×Ø Ñ ´½ µ Ü´ ·½µ Ü´ µ · Ú´ µ ·Ä ´¾ µ Ó Ä ÙÑ Òº Ò× ¸ × ØÓÙØ × Ð ×
ÓÒ Ø ÓÒ× Ù Ð ÑÑ ¾ ×ÓÒØ × Ø × Ø ×¸ ÐÓÖ× Ð
ÓÑÑ Ò Ô Ö Ö ØÓÙÖ ³ Ø Ø Ù Ú · ÙÑ Ò ÉÜ · « · ÙÑ Ò Ö ×Ô
Ø Ð Ó × Ð
ÓÒØÖ ÒØ ´½ µ Ø Ð
ÓÒ Ø ÓÒ ÓÖÒ Ø٠г Ø Ø ¼ Ü´ µ Ü£ ¼ ¼ ܼ Ü£ ÓÑÑ Ò× Ð ×
Ø ÓÒ ÔÖ
ÒØ ¸ ×ÙÖ Ð ¢ ÙÖ ×Ø Ö ÔÖ × ÒØ Ð³ ÚÓÐÙØ ÓÒ × ¢Ð × ³ ØØ ÒØ × ÙÜ Ô × ×º Ò×
ØØ × ÑÙÐ Ø ÓÒ¸ ÒÓÙ× ÚÓÒ×
ÓÒ× ¹ Ö Ð × ÓÒÒ × ×Ù Ú ÒØ × ×½ ¼ Ú × ×¾ ¼ Ú × Õ½ ¼ ¿Ú × Õ¾ ¼ ¾Ú ×
Ñ Ü ½ ¼×
Ñ Ò ½¾¼× Ñ Ü × Ñ Ò ¿¼× Ü£½ ¼Ú Ü£¾ ¼Ú º È Ö Ö ×ÓÐÙØ ÓÒ ×
ÓÒ Ø ÓÒ× Ù Ð ÑÑ ¾¸ ÒÓÙ× ÚÓÒ× ÐÓÖ× Ý½ ´½ ¾ ¼ ½µÌ¸ ݾ ´ ¿ ¿µÌ¸ « ´ ¿½ ¿¿ ¾ µÌº ÆÓÙ× ÔÓÙÚÓÒ× ÑÑ Ø Ñ ÒØ Ó × ÖÚ Ö Ò×

× Ù×× ÕÙ Ð
ÓÑÑ Ò Ù´ µ ÉÌ Ü´ µ · « ·ÙÑ Ò ÑÔ
Ð × ÐÓÒ Ù ÙÖ× × ¢Ð × ³ ØØ ÒØ ³ ØØ Ò Ö Ð ×
Ô
Ø × × ÚÓ × Ø Ú Ø ÓÒ
Ð
ÓÒ ×Ø ÓÒº 0 20 40 60 80 100 20 20.5 21 21.5 22 22.5 23 23.5 24 24.5 25 Cycles x2 x1 º º ÚÓÐÙØ ÓÒ × ¢Ð × ³ ØØ ÒØ Îº ÇÆ ÄÍËÁÇÆ Ø ÖØ
Ð ØÖ Ø Ð ÔÖÓ Ð Ñ Ð
ÓÒ ×Ø ÓÒ Ò× Ð ×
ÖÖ ÓÙÖ× × Ò Ð × ×º ÆÓÙ× ÚÓÒ× ÑÓÒØÖ ÕÙ ¸ ÔÓÙÖ ÙÒ ÒØ Ö×
Ø ÓÒ ×ÓÐ ÙÜ Ô × ×¸ Ð
ÓÒ ×Ø ÓÒ Ô ÙØ ØÖ Ú Ø Ò ÙØ Ð × ÒØ ÙÒ
ÓÑÑ Ò Ô Ö Ö ØÓÙÖ ³ Ø Ø Ý ÒØ ÙÒ ×ØÖÙ
ØÙÖ ÔÓ× Ø Ú ÔÔÖÓÔÖ º ÙÜ ÔÖ Ò
Ô ÙÜ Ó
Ø × ÓÒØ Ø ØØ ÒØ× Ú
Ð
ÓÑÑ Ò ÔÖÓÔÓ× ³ÙÒ Ô Öظ ÐÓÖ×ÕÙ Ð
Ö
ÙÐ Ø ÓÒ Ò³ ×Ø Ô × Ò Ü
׸ Ð Ô ×× × Ú
ÙÐ × Ò Ô ÙØ Ñ × Ô ×× Ö Ð Ò Ú Ù ØÖ ¢

ÓÖÖ ×ÔÓÒ ÒØ Ð³ÓÔØ ÑÙÑ ÓÔ Ö Ø ÓÒÒ Ð × Ð Ò ×º ³ ÙØÖ Ô Öظ ¢Ò Ö ×Ô
Ø Ö Ð ×
ÓÒØÖ ÒØ × Ô Ý× ÕÙ × Ò Ö ÒØ × Ð × Ò Ð × Ø ÓÒ ×
ÖÖ ÓÙÖ׸ Ð
ÓÑÑ Ò ÔÖÓÔÓ× Ö ×Ô
Ø Ð ×
ÓÒ Ø ÓÒ× ÙÜ Ð ¹ Ñ Ø ×º Ä × Ö ×ÙÐØ Ø× × ÑÙÐ Ø ÓÒ ÓÒØ ÑÓÒØÖ ÕÙ Ð
ÓÑÑ Ò ÔÖÓÔÓ×
ÓÒØÖ ÒØ Ð × ÐÓÒ Ù ÙÖ× × ¢Ð × ³ ØØ ÒØ ³ ØØ Ò Ö Ð ×
Ô
Ø × × ÚÓ × Ø Ú Ø ÓÒ
Ð
ÓÒ ×Ø ÓÒº Ê Ê Æ Ë ½℄ º Þ ×¸ ãÌ ÓÖ Ò× Ó ØÖ ¢
Ø ÓÖݸä ÇÔ Ö Ø ÓÒ× Ê × Ö
¸ ÚÓк ¼¸ ÒÓº ½¸ ÔÔº æ ¸ ¾¼¼¾º ¾℄ çç¸ ãÅÓ Ð Ò Ò ÓÔØ Ñ Ð
ÓÒØÖÓÐ Ó
ÓÒ ×Ø ØÖ Ò×ÔÓÖØ Ø ÓÒ ×Ý×Ø Ñ׸ä Æ ØÛÓÖ ¸ ÚÓк ¸ ÔÔº ½½¿æ½¾ ¸ ½ º ¿℄ º Ö Ò¸ ã ÓÒØÖÓÐ Ó ÓÚ Ö× ØÙÖ Ø ÒØ Ö×
Ø ÓÒ׸ä ÇÔ Ö Ø ÓÒ Ð Ê × Ö
ÉÙ ÖØ ÖÐݸ ÚÓк ½ ¸ ÒÓº ¾¸ ÔÔº ½ ½æ½ ¿¸ ½ º ¾ Ó
ØÓ Ö ¾¼½¼ Ê Ì e-STA copyright 2010 by see Volume 7, N°2, pp 22-32 ½½ ℄ ź à ÐØ Ò
Ò Àº ÃÓ ÚÓ¸ ãÅÓ ÐÐ Ò Ò
ÓÒØÖÓÐ Ó ÙÖ Ò ØÖ ¢
£ÓÛ¸ä ÈÖÓ
Ò × Ó Ø ÂÓ ÒØ ÙØÓÑ Ø
ÓÒØÖÓÐ ÓÒ ¹ Ö Ò
¸ ÙÒ Ú Ö× ØÝ Ó Ì Ü ×¸ ÀÓÙ×ØÓÒ¸ ÚÓк ½¸ ÔÔº ½ æ½ ¸ ½ º ℄ º Ò× Ò º Þ ×¸ ãÇÔØ Ñ Ð
ÓÒØÖÓÐ Ó ÓÚ Ö× ØÙÖ Ø ×ØÓÖ ¹ Ò ¹ ÓÖÛ Ö ØÖ Ò×ÔÓÖØ Ø ÓÒ Ò ØÛÓÖ ×¸ä ÌÖ Ò×ÔÓÖØ Ø ÓÒ Ë
Ò
¸ ÚÓк ½¼¸ ÒÓº ½¸ ÔÔº ½æ½ ¸ ½ º ℄ Ⱥ Å
ÐÓÔÓÙÐÓ× Ò º ËØ Ô ÒÓÔÓÐÓ׸ ãÇÔØ Ñ Ð
ÓÒØÖÓÐ Ó ÓÚ Ö× ØÙÖ Ø ÒØ Ö×
Ø ÓÒ× Ø ÓÖ Ø
Ð Ò ÔÖ
Ø
Ð
ÓÒ× Ö ¹ Ø ÓÒ¸ä ÌÖ ¢
Ò Ò Ö Ò Ò ÓÒØÖÓи ÔÔº ¾½ æ¾¾½¸ ½ º ℄ Ϻ Ï Ý¸ ãÅÓ Ð ÓÖÑÙÐ Ø ÓÒ Ò ×ÓÐÙØ ÓÒ Ð ÓÖ Ø Ñ Ó ØÖ ¢
× Ò Ð
ÓÒØÖÓÐ Ò Ò ÙÖ Ò Ò ØÛÓÖ ¸ä ÓÑÔÙØ Ö׸ ÒÚ ÖÓÒÑ ÒØ Ò ÍÖ Ò ËÝ×Ø Ñ׸ ÚÓк ¾ ¸ ÒÓº ¸ ÔÔº ¿ æ¿ ¸ ¾¼¼¼º ℄ º Ö ×ÓÒ ¸ º Ð Ó¸ ʺ Å Ò
Ö ¸ Ò Êº ÈÓ ¸ ã Ñ ¹
ÖÓ×
ÓÔ
ØÖ ¢
ÑÓ Ð ÓÖ Ö Ð¹Ø Ñ ÓÔØ Ñ Þ Ø ÓÒ Ó × Ò Ð Þ ÙÖ Ò Ö ×¸ä ÁÒ ÈÖÓ
Ò × Ó Á
ÓÒ Ö Ò
ÓÒ
× ÓÒ Ò
ÓÒØÖÓи ÔÔº ¼¼æ ¼¿¸ ¾¼¼¾º ℄ º Ù¹Ä Ò Êº Ò Ó Ð¸ ã Ò Ø
Ð ÓÖ Ø Ñ× ÓÖ ØÖ ¢
× Ò Ð
ÓÒØÖÓÐ Ò ÕÙ Ù Ñ Ò Ñ ÒØ Ó ÓÚ Ö× ØÙÖ Ø ØÛÓ¹Û Ý ÖØ Ö Ð׸ä ÌÖ Ò×ÔÓÖØ Ø ÓÒ Ê × Ö
Ê
ÓÖ ¸ ÚÓк ½ ¾ ¸ ÔÔº ½æ ¸ ¾¼¼¼º ½¼℄ ź Ö ÒÒ Ò Êº Ò Ó Ð¸ ã ÝÒ Ñ
× Ò Ð
ÓÓÖ Ò Ø ÓÒ ÓÖ Ò ØÛÓÖ × Û Ø ÓÚ Ö× ØÙÖ Ø ÒØ Ö×
Ø ÓÒ׸ä ÌÖ Ò×ÔÓÖØ Ø ÓÒ Ê × Ö
Ê
ÓÖ ¸ ÚÓк ½ ½½¸ ÔÔº ½¾¾æ½¿¼¸ ¾¼¼¼º ½½℄ ̺ Ò Ò Âº Ä Ò¸ ãÇÔØ Ñ Ð × Ò Ð Ø Ñ Ò ÓÖ Ò ÓÚ Ö× ØÙÖ Ø ÒØ Ö×
Ø ÓÒ¸ä ÌÖ Ò×ÔÓÖØ Ø ÓÒ Ê × Ö
¸ ÚÓк ¿ ¸ ÔÔº ½æ ½¸ ¾¼¼¼º ½¾℄ º Ë
ÙØØ Ö Ò º ÅÓÓÖ¸ ãÇÔØ Ñ Ð ØÖ ¢
Ð Ø ÓÖ × Ò Ð ÒØ Ö×
Ø ÓÒ¸ä ÙÖÓÔ Ò ÂÓÙÖÒ Ð Ó ÓÒØÖÓи ÚÓк ¸ ÒÓº ¿¸ ÔÔº ¾ ¼æ¾ ¸ ½ º ½¿℄ º ̺ ź º Ê Ñ Ò º ÒÞ ÓÙ ¸ ã ÓÒØÖÓÐ Ó
ÓÒ×ØÖ Ò ÔÓ× Ø Ú ×
Ö Ø ×Ý×Ø Ñ׸ä ÈÖÓ
Ò × Ó Ø ¾¼¼ Ñ Ö
Ò ÓÒØÖÓÐ ÓÒ Ö Ò
¸ ÔÔº ½æ ¸ ¾¼¼ º ¾ Ó
ØÓ Ö ¾¼½¼ Ê Ì e-STA copyright 2010 by see Volume 7, N°2, pp 22-32