Information Geometry

information_geometry.png
Editor-in-Chief: Shinto Eguchi
Co-Editors: N. Ay; F. Nielsen; J. Zhang